Lễ hội Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới 2012 Lễ hội đua thuyền buồm sẽ được tổ chức tại Khánh Hòa vào tháng 6 Khách sạn Continental Sài Gòn đạt giải khách sạn xanh ASEAN 2012 Cần Giờ hướng đến đô thị du lịch sinh thái rừng-biển
TOUR DU LỊCH
TUYẾN DU LỊCH
DU LỊCH NƯỚC NGOÀI
KHÁCH SẠN
BẢN TIN DU LỊCH
NHÀ HÀNG
MUA SẮM
CÔNG TY DU LỊCH
CẨM NANG DU LỊCH
ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH
SINH VIÊN DU LỊCH
BẢN ĐỒ DU LỊCH
LIÊN HỆ
 Khuyến mại hè 2012
 
Quy định về Riêng tư & An ninh

1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN

Chào mừng bạn đến với Cty Lựa chọn Đầu tiên.("chúng tôi", tùy theo từng trường hợp) cung cấp Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây) cho bạn, tùy thuộc vào các Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ sau đây (sau đây được gọi tắt là "TOS"). Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật TOS theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi TOS được cập nhật, việc đó có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản TOS đã được cập nhật. Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ cụ thể của Viet Hotel Travel hoặc của một bên thứ ba, bạn và chúng tôi (hoặc bên thứ ba tương ứng trong từng trường hợp cụ thể) tại từng thời điểm sẽ phải theo đúng các chỉ dẫn được niêm yết hoặc các quy định áp dụng cho các dịch vụ đó có thể được niêm yết (cho dù được niêm yết bởi chúng tôi hoặc bởi một bên thứ ba tương ứng, nếu có). Tất cả các chỉ dẫn hoặc quy định đó được đưa vào bản TOS này dưới dạng tham chiếu. Trong đa số các trường hợp, các chỉ dẫn và quy định là cụ thể cho từng phần riêng biệt của Dịch Vụ và sẽ giúp bạn áp dụng TOS cho phần riêng biệt đó, nhưng trong trường hợp có sự không thống nhất giữa TOS với bất kỳ quy định hoặc chỉ dẫn nào, bản TOS sẽ có hiệu lực áp dụng. Tại từng thời điểm, chúng tôi cũng có thể cung cấp các dịch vụ khác, được quy định theo các Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ khác nhau. Trong các trường hợp đó, bản TOS này sẽ không được áp dụng cho các dịch vụ khác đó, nếu và trong phạm vi được loại trừ một cách rõ ràng bởi các Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ khác nhau đó.

2. MÔ TẢ VỀ DỊCH VỤ

Hiện nay, qua dịch vụ của chúng tôi, người sử dụng có thể tiếp cận rất nhiều các sản phẩm, dịch vụ và các nguồn trợ giúp trên mạng trực tuyến và mạng điện tử, trong đó bao gồm nhiều công cụ truyền thông và ứng dụng khác nhau, các diễn đàn trực tuyến, các dịch vụ mua sắm, nội dung được cá nhân hóa và dịch vụ lập trình có nhãn hiệu, qua mạng lưới các tài sản của công ty (sau đây được gọi là "Dịch Vụ"). Dịch Vụ (hoặc các phần của Dịch Vụ) có thể được tiếp cận hoặc được cung cấp qua nhiều phương tiện truyền thông hoặc thiết bị khác nhau hiện đã được biết tới hoặc sau này sẽ được thiết lập, bao gồm nhưng không giới hạn đối với Mạng Toàn Cầu (World Wide Web), các dịch vụ truyền thông hoặc điện thoại di động (ví dụ như SMS - Dịch Vụ Nhắn Tin Ngắn), và/hoặc các giao thức hoặc dịch vụ viễn thông hoặc Internet khác (ví dụ như WAP-Giao Thức Ứng Dụng Không Dây) (sau đây gọi chung là "Các Kênh"). Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng Dịch Vụ này có thể bao gồm một số thông tin liên lạc của Viet Hotel Travel!, ví dụ như các thông báo về dịch vụ, các thông báo về quản trị và Bản Tin TourDulich.Com!, và các thông tin liên lạc này được coi là một phần trong việc tham gia TourDulich.Com và bạn sẽ không thể từ chối nhận các thông tin này. Trừ khi có quy định rõ ràng, mọi tính năng mới làm tăng thêm hoặc cải tiến Dịch Vụ hiện tại, bao gồm cả việc phát hành các Tính Năng hoặc dịch vụ mới của TourDulich.Com !, đều phải theo đúng các quy định trong TOS. Bạn hiểu và đồng ý rằng Dịch Vụ được cung cấp theo nguyên tắc "NGUYÊN TRẠNG" và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính kịp thời, thời gian lưu hành, xóa, chuyển giao không đúng hoặc không lưu trữ các thông tin liên lạc của người sử dụng hoặc các thông số thiết lập cụ thể của từng cá nhân. Để sử dụng Dịch Vụ, bạn phải tiếp cận Dịch Vụ qua (các) Kênh tương ứng, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các thiết bị truy cập các dịch vụ và/hoặc nội dung điện tử và trực tuyến, và trả các khoản lệ phí liên quan tới việc truy cập Dịch Vụ này theo các điều khoản quy định về việc thanh toán. Lệ phí và điều khoản quy định về thanh toán tại từng thời điểm có thể được thay đổi, và bạn sẽ được thông báo về sự thay đổi đó, qua thư điện tử hoặc qua các thông báo hoặc qua đường dẫn liên kết tới các thông báo về Dịch Vụ hoặc bằng các cách thức thích hợp khác. Bạn xác nhận rằng một số phần của Dịch Vụ chỉ có sẵn qua một số Kênh. Bạn cũng xác nhận rằng chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ trong việc bạn tiếp cận Dịch Vụ hoặc sử dụng bất kỳ Kênh nào.

Ngoài ra, bạn phải trang bị toàn bộ thiết bị cần thiết để sử dụng Kênh tương ứng, bao gồm máy tính và modem, máy điện thoại di động hoặc thiết bị truy cập thích hợp khác, và bạn phải trả các khoản lệ phí áp dụng cho việc sử dụng Kênh đó. Bạn xác nhận rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thiết lập, định cấu hình hoặc khả năng tương thích của phần cứng, phần mềm và thiết bị khác mà bạn sử dụng để tiếp cận Dịch Vụ qua bất kỳ Kênh nào. Nếu toàn bộ hoặc một phần của Dịch Vụ được thay đổi, do đó bạn phải thay đổi phần cứng, phần mềm hoặc thiết bị khác, bạn phải thực hiện những thay đổi này bằng chi phí của bạn. Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về các trường hợp thay đổi Dịch Vụ, qua thư điện tử hoặc qua các thông báo hoặc qua đường dẫn liên kết tới các thông báo về Dịch Vụ hoặc bằng các cách thức thích hợp khác. Trừ khi có quy định rõ ràng khác, các thông tin có trong Dịch Vụ hoặc liên quan tới bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào nằm trong Dịch Vụ sẽ không được coi là lời chào mời có giá trị ràng buộc của chúng tôi hoặc của một bên thứ ba tương ứng, nhưng có thể được coi là lời mời để bạn đặt mua hàng. Đối với các hợp đồng liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc của bất kỳ một bên thứ ba nào, được cung cấp kèm theo như là một phần của Dịch Vụ, các hợp đồng đó sẽ được coi là đã ký kết khi chúng tôi hoặc bên thứ ba tương ứng chấp nhận đơn đặt hàng của bạn cho các sản phẩm và dịch vụ đó hoặc cung cấp cho bạn sản phẩm và dịch vụ theo đơn đặt hàng của bạn.

3. CÁC TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN TRONG VIỆC ĐĂNG KÝ

Khi xem xét Dịch Vụ được cung cấp cho bạn, bạn đồng ý: (a) cung cấp các thông tin mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác về bản thân bạn theo hướng dẫn trong mẫu đơn đăng ký sử dụng Dịch Vụ (thông tin này được coi là "Dữ Liệu Đăng Ký") và (b) duy trì và cập nhật kịp thời Dữ Liệu Đăng Ký để bảo đảm rằng dữ liệu này là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không phải là thông tin mới nhất, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó không phải là thông tin mới nhất, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và toàn bộ việc sử dụng Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ) tại thời điểm hiện tại hoặc sau này mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn. Chúng tôi quan tâm tới sự an toàn và sự riêng tư của tất cả những người sử dụng dịch vụ của chúng tôi, đặc biệt là trẻ em. Tuy nhiên, xin nhớ rằng Dịch Vụ này được thiết kế để thu hút đông đảo người sử dụng. Vì vậy, nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn có trách nhiệm xác định xem bất kỳ các Dịch Vụ và/hoặc Nội Dung nào (như được định nghĩa trong Mục 6 dưới đây) có thích hợp cho con của bạn hay không. Tương tự, nếu bạn là trẻ em, xin hãy hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn để xem liệu Dịch Vụ và/hoặc Nội Dung có phù hợp với bạn hay không. Mặc dù có quy định như đã nêu ở trên, chúng tôi có thể cho phép bạn sử dụng một số phần của Dịch Vụ mà bạn không cần phải đăng ký sử dụng. Trong trường hợp đó, danh tính của bạn sẽ được dựa trên các phương tiện nhận dạng khác mà chúng tôi cho là thích hợp. Trong các trường hợp thích hợp, việc nhận dạng có thể được tiến hành dựa trên dữ liệu nhận dạng máy điện thoại di động hoặc việc đăng ký thuê bao sử dụng dịch vụ liên lạc của bạn, ví dụ như số đăng ký hoặc số MSISDN (Mạng Kỹ Thuật Số Cung Cấp Dịch Vụ Tích Hợp cho Dịch Vụ Di Động (Mobile Service Integrated Services Digital Network)) do người điều hành mạng của bạn cung cấp. Bạn đồng ý rằng thông tin đó có thể được thu thập và tiết lộ cho chúng tôi và có thể được sử dụng theo qui định của bản TOS này.

4. QUY ĐỊNH VỀ SỰ RIÊNG TƯ CỦA TOURDULICH

Dữ Liệu Đăng Ký và một số thông tin khác về bạn phải tuân thủ theo đúng Quy Định về Sự Riêng Tư của chúng tôi. Quy Định về Sự Riêng Tư được tham chiếu tới trong bản TOS này và là một phần của bản TOS này. Khi cung cấp Dữ Liệu Đăng Ký và các thông tin khác về bản thân bạn cho chúng tôi, bạn đồng ý và xác nhận rằng chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin đó cho các bên thứ ba, như được trình bày trong Quy Định về Sự Riêng Tư, và bạn chấp thuận việc sử dụng hoặc tiết lộ đó. Để biết thêm chi tiết, xin xem toàn bộ phần quy định về sự riêng tư của chúng tôi tại http://www.tourdulich.com  


5. TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN, MẬT KHẨU VÀ SỰ BẢO MẬT

Bạn sẽ nhận được một mật khẩu và tài khoản sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng Dịch Vụ. Bạn có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý (a) thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật, và (b) bảo đảm rằng bạn luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định tại Mục 5 này.

6. HÀNH VI ỨNG XỬ CỦA THÀNH VIÊN

Bạn hiểu và xác nhận rằng tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình chụp, hình họa, video, thư hoặc các tài liệu khác (sau đây được gọi là "Nội Dung"), cho dù được đăng công khai hoặc được gửi riêng qua Dịch Vụ, là hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của người tạo ra Nội Dung đó. Điều này có nghĩa là bạn, chứ không phải chúng tôi, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với toàn bộ Nội Dung mà bạn đăng tải, đăng, gửi qua thư điện tử hoặc truyền qua Dịch Vụ. Chúng tôi không thể và không kiểm soát hoặc theo dõi Nội Dung được đăng qua Dịch Vụ và, vì vậy, không thể và không bảo đảm về tính chính xác, nguyên vẹn hoặc chất lượng của Nội Dung đó. Bạn hiểu và xác nhận rằng khi sử dụng Dịch Vụ bạn có thể tiếp xúc với Nội Dung gây khó chịu, không nghiêm túc hoặc có thể bị phản đối. Trong mọi trường hợp, chúng tôi hoặc các tổ chức cấp giấy phép, người cung cấp, người bán, công ty mẹ, công ty con, chi nhánh hoặc các công ty, tổ chức, các viên chức, đại diện hoặc nhân viên có liên quan của chúng tôi, tùy từng trường hợp, sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với mọi Nội Dung, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, bất kỳ trường hợp nào tiếp xúc với Nội Dung gây khó chịu, không nghiêm túc hoặc có thể bị phản đối, mọi sai sót hoặc sơ suất trong Nội Dung, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dưới mọi hình thức phát sinh do việc sử dụng Nội Dung được đăng, gửi qua thư điện tử hoặc được truyền qua Dịch Vụ. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch Vụ để:

(a). tải lên, đăng, gửi thư điện tử hoặc cung cấp hoặc truyền tải bất kỳ Nội Dung nào bị coi là bất hợp pháp, nguy hại, đe dọa, lạm dụng, sách nhiễu, có hại, phỉ báng, khiếm nhã, tục tĩu, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm sự riêng tư của những người khác, lật đổ, hận thù, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc gây khó chịu hoặc trái với lợi ích công cộng, trật tự công cộng hoặc sự bình ổn quốc gia trong tất cả các phạm vi pháp lý có liên quan;

(b). gây tổn hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;

(c). mạo nhận, hoặc khai man hoặc gian dối về việc bạn liên kết với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ viên chức, trưởng nhóm quản lý diễn đàn, hướng dẫn viên hoặc nhân viên nào của Viet Hotel Travel!;

(d). giả mạo thông tin trong phần đầu thư hoặc sửa đổi thông tin nhận dạng để che giấu và/hoặc tạo ra sự che giấu về nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung nào được truyền tải qua Dịch Vụ;

(e). tải lên, đăng, gửi thư điện tử hoặc cung cấp hoặc truyền tải bất kỳ Nội Dung nào mà bạn không có quyền được truyền đi theo quy định của bất kỳ điều luật nào hoặc theo bất kỳ mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác nào (ví dụ như thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và bảo mật được biết đến hoặc tiết lộ trong các mối quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận không tiết lộ);

(f). tải lên, đăng, gửi thư điện tử hoặc cung cấp hoặc truyền tải bất kỳ Nội Dung nào vi phạm các bằng sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ người nào;

(g). tải lên, đăng, gửi thư điện tử hoặc cung cấp hoặc truyền tải các tài liệu quảng cáo, khuyến mại, "thư linh tinh", "thư rác", "thư gửi hàng loạt", "kế hoạch kim tự tháp" không được mong muốn hoặc không được phép, hoặc bất kỳ dạng quảng cáo nào khác, trừ ở những nơi (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các trang mua sắm) được dành riêng cho mục đích đó;

(h). tải lên, đăng, gửi thư điện tử hoặc cung cấp hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu chứa các vi-rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông; (i). phá rối luồng thông tin liên lạc bình thường, khiến màn hình "chạy" nhanh hơn những người sử dụng Dịch Vụ khác có thể đánh máy, hoặc có hành động gây ảnh hưởng bất lợi tới khả năng của những người sử dụng khác trong việc trao đổi thông tin trực tiếp;

(j). gây cản trở hoặc phá rối Dịch Vụ hoặc việc sử dụng của người khác đối với Dịch Vụ hoặc các Kênh hoặc các máy chủ hoặc các mạng liên kết với Dịch Vụ, hoặc không tuân theo các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của các mạng được kết nối với Dịch Vụ hoặc áp dụng cho các Kênh;

(k). cố ý hoặc vô ý vi phạm các điều luật, đạo luật, sắc lệnh, quy chế, nội quy hoặc quy tắc, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, các quy định, quy tắc, thông báo, chỉ thị hoặc hướng dẫn của bất kỳ cơ quan chức năng, cơ quan của chính phủ hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán quốc gia hoặc các trung tâm giao dịch chứng khoán khác;

(l). "theo lén" hoặc quấy rối người khác;

(m). thu thập hoặc lưu giữ thông tin cá nhân về bất kỳ người sử dụng nào khác; hoặc

(n). có hành động gian lận hoặc trái phép, cho dù có liên quan tới một nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ là bên thứ ba trên Dịch Vụ hoặc ở nơi khác.

Bạn xác nhận rằng chúng tôi không thể và không sàng lọc trước Nội Dung, nhưng chúng tôi và những người được ủy quyền của chúng tôi sẽ có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) tùy theo quyết định của mình từ chối, di chuyển hoặc loại bỏ bất kỳ Nội Dung nào có sẵn qua Dịch Vụ. Không giới hạn ở phạm vi nói trên, chúng tôi và những người ủy quyền của chúng tôi sẽ có quyền loại bỏ bất kỳ Nội Dung nào (cho dù bạn có phải là người cung cấp hay không) mà chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng đã vi phạm TOS hoặc đã bị cáo buộc là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc có thể bị phản đối theo quan điểm riêng của chúng tôi, mà không phải chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bạn, vì bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc loại bỏ đó. Bạn đồng ý rằng bạn phải và sẽ đánh giá, và chịu mọi rủi ro liên quan tới việc sử dụng bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm cả việc tin tưởng vào độ chính xác, đầy đủ, hoặc hữu dụng của Nội Dung đó. Về vấn đề này, bạn xác nhận rằng cho dù vì bất kỳ mục đích gì, bạn có thể không và sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ Nội Dung nào do chúng tôi thiết lập hoặc được gửi cho chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thông tin trong Các Bản Tin của Viet Hotel Travelhoặc bất kỳ phần nào khác của Dịch Vụ.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể tùy theo quyết định của mình, giữ bất kỳ Nội Dung nào, và tiết lộ bất kỳ Nội Dung nào nếu luật pháp quy định như vậy hoặc chúng tôi có lý do để tin rằng việc lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để: (a) tuân theo thủ tục pháp lý; (b) thực hiện TOS; (c) giải quyết các trường hợp khiếu nại về việc bất kỳ Nội Dung nào vi phạm các quyền của bên thứ ba; hoặc (d) bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn cá nhân của chúng tôi, những người sử dụng dịch vụ của chúng tôi và công chúng.

Bạn cũng hiểu rằng việc xử lý kỹ thuật và việc truyền tải Dịch Vụ, trong đó bao gồm cả Nội Dung của bạn, có thể liên quan tới (a) việc truyền qua nhiều mạng khác nhau; và (b) việc sửa đổi cho phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của các thiết bị hoặc mạng kết nối. Trong trường hợp bất kỳ phần nào của Dịch Vụ liên quan tới hoặc được chúng tôi cung cấp liên quan tới một bên thứ ba, bạn đồng ý tuân theo các thông báo, chỉ thị hoặc hướng dẫn mà bên thứ ba đó đưa ra liên quan tới phần Dịch Vụ đó, bao gồm cả việc bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ này.

7. CÁC CẢNH BÁO ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG MANG TÍNH TOÀN CẦU

Thừa nhận rằng dịch vụ Internet mang tính toàn cầu, bạn đồng ý tuân theo tất cả các điều luật, đạo luật, quy chế, nội quy và bộ luật hiện hành liên quan tới hành vi trên mạng trực tuyến, Nội Dung có thể chấp nhận được và việc sử dụng các Kênh liên quan.

8. NỘI DUNG CÔNG KHAI ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TourDulich.Com

(a) Vì các mục đích của TOS, "các lĩnh vực Dịch Vụ được truy cập công khai" là những lĩnh vực mà công chúng có thể truy cập được. Ví dụ, một lĩnh vực Dịch Vụ được truy cập công khai sẽ bao gồm Các Bản Tin của TourDulich, nhưng sẽ không bao gồm các dịch vụ liên lạc riêng tư của TourDulich như Thư hoặc Nhắn Tin.

(b) Liên quan đến Nội Dung bao gồm các hình ảnh hoặc các hình họa khác mà bạn chọn đăng trên bất kỳ trang truy cập công cộng nào của Dịch Vụ, bạn cho phép chúng tôi (trên phạm vi toàn thế giới, không phải trả tiền bản quyền, không độc quyền và có thể chuyển nhượng được) sử dụng, tái bản, sửa đổi, điều chỉnh, đăng và phổ biến Nội Dung có các hình ảnh hoặc hình họa đó trong Dịch Vụ chỉ riêng cho mục đích mà Nội Dung đó được gửi cho Dịch Vụ. Sự cho phép này chỉ tồn tại cho tới chừng nào bạn chọn tiếp tục đưa Nội Dung đó lên trên Dịch Vụ và sẽ chấm dứt vào thời điểm bạn xóa Nội Dung đó khỏi Dịch Vụ.

(c) Liên quan đến tất cả các Nội Dung khác mà bạn muốn chọn đăng lên các trang có thể truy cập công khai của Dịch Vụ, bạn cho phép chúng tôi quyền (không phải trả tiền bản quyền, sử dụng vĩnh viễn, không thể hủy bỏ được, không độc quyền, có thể chuyển nhượng và có thể chuyển giao hoàn toàn cho người khác) để sử dụng, tái bản, sửa đổi, điều chỉnh, đăng, dịch, tạo các tác phẩm dựa trên Nội Dung đó, phân phát, thực hiện, trưng bày và quảng bá Nội Dung đó (toàn bộ hoặc một phần) trên phạm vi toàn thế giới và/hoặc kết hợp nội dung đó với các tác phẩm khác dưới bất kỳ hình thức, phương tiện truyền thông, hoặc kỹ thuật nào hiện đã được biết tới hoặc sẽ được phát triển sau này.

9. MIỄN TRỪ

Bạn đồng ý bồi thường và đảm bảo cho chúng tôi, và các tổ chức cấp giấy phép, người cung cấp, người bán hàng, công ty mẹ, công ty con, chi nhánh và các công ty liên quan, các tổ chức liên kết, các viên chức, các đại lý, các tổ chức cùng sử dụng chung nhãn hiệu hoặc các đối tác khác, và các nhân viên của chúng tôi, không phải chịu trách nhiệm đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản lệ phí pháp lý hợp lý, của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ Nội Dung mà bạn gửi, đăng, truyền tải hoặc cung cấp qua Dịch Vụ, phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch Vụ, việc bạn liên kết tới Dịch Vụ, việc bạn sử dụng bất kỳ Kênh nào, việc bạn vi phạm TOS, việc bạn vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ người nào khác, hoặc việc bạn vi phạm luật pháp hiện hành.

10. KHÔNG BÁN LẠI DỊCH VỤ

Bạn đồng ý không tái bản, tái bản, sao chụp, bán, bán lại hoặc lợi dụng vì các mục đích thương mại, bất kỳ phần nào của Dịch Vụ, việc sử dụng Dịch Vụ, hoặc truy cập tới Dịch Vụ.

11. THỰC TIỄN CHUNG LIÊN QUAN TỚI VIỆC SỬ DỤNG VÀ LƯU TRỮ

Bạn xác nhận rằng chúng tôi có thể, tùy theo quyết định của mình, tạo ra các thực tiễn và giới hạn chung liên quan tới việc sử dụng Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn đối với cách thức sử dụng Dịch Vụ, số ngày tối đa mà thư điện tử hoặc các thông điệp khác, các nội dung đăng tải trên bản tin hoặc Nội Dung khác được tải lên sẽ được Dịch Vụ lưu giữ, số thư điện tử tối đa hoặc các thông điệp khác có thể được gửi từ hoặc được nhận qua một tài khoản trên Dịch Vụ hoặc được truyền qua Dịch Vụ, dung lượng tối đa của bất kỳ thư điện tử hoặc thông điệp nào khác có thể được gửi từ hoặc được nhận qua một tài khoản trên Dịch Vụ, dung lượng đĩa tối đa sẽ được chúng tôi thay mặt cho bạn phân bổ trên các máy chủ của chúng tôi, và số lần tối đa (khoảng thời gian tối đa) bạn có thể truy cập Dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định. Cụ thể là, nhưng không giới hạn đối với phần quy định ở trên, khi sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý chấp nhận tuân theo thực tiễn được quy định tại http://www.tourdulich.com  liên quan tới việc sử dụng Dịch Vụ của bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với việc xóa hoặc không lưu giữ bất kỳ thông điệp nào và các thư từ liên lạc khác hoặc Nội Dung khác được lưu giữ hoặc được truyền bởi hoặc được cung cấp qua Dịch Vụ. Bạn xác nhận rằng chúng tôi giữ quyền chấm dứt và/hoặc xóa các tài khoản không sử dụng trong một khoảng thời gian dài. Thêm nữa, bạn xác nhận rằng chúng tôi giữ quyền sửa đổi các thực tiễn và giới hạn chung này vào bất kỳ thời điểm nào tùy theo quyết định của chúng tôi, cho dù có hoặc không có thông báo, và bạn đồng ý rằng việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi có sự sửa đổi như vậy sẽ được coi là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo các thực tiễn và giới hạn chung đã được sửa đổi đó.

12. SỬA ĐỔI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ

Chúng tôi giữ quyền, tại bất kỳ thời điểm nào và tại từng thời điểm, sửa đổi hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn, Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ) cho dù có hoặc không có thông báo, vì bất kỳ lý do nào, cho dù áp dụng chung đối với tất cả mọi người hoặc chỉ giới hạn đối với bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc điều chỉnh, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch Vụ.

13. CHẤM DỨT

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tùy theo quyết định của mình, cho ngừng việc sử dụng mật khẩu, tài khoản của bạn (hoặc bất kỳ phần nào trong tài khoản đó), hoặc việc sử dụng Dịch Vụ và xoá, loại bỏ bất kỳ Nội Dung nào trong phạm vi Dịch Vụ, vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các lý do sau đây: không sử dụng hoặc nếu chúng tôi, theo ý kiến của riêng mình, tin rằng bạn đã vi phạm hoặc có hành vi trái với quy định hoặc tinh thần của TOS hoặc bạn vi phạm các quyền về sở hữu trí tuệ nhiều lần. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể, tùy theo quyết định của mình và vào bất kỳ thời điểm nào, ngừng cung cấp Dịch Vụ, hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ, cho dù có hoặc không có thông báo, cho dù đối với một số Kênh nhất định hoặc tất cả các Kênh. Bạn cũng đồng ý rằng việc không cho phép bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ theo bất kỳ điều khoản quy định nào của TOS này có thể được áp dụng mà không cần thông báo trước, và bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể tùy ý cho ngừng sử dụng hoặc xóa tài khoản của bạn và tất cả các thông tin liên quan và các tập tin trong tài khoản của bạn và/hoặc ngăn cản bạn tiếp tục sử dụng các tập tin hoặc Dịch Vụ đó. Thêm nữa, bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt sử dụng Dịch Vụ.

14. GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN THỨ BA

Dịch Vụ cũng có thể bao gồm việc tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ của các bên thứ ba độc lập, hoặc trực tiếp hoặc qua các đường liên kết tới các trang web được điều hành bởi các bên thứ ba đó. Trong trường hợp các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba tạo thành một phần của Dịch Vụ, chúng tôi sẽ cố gắng, nhưng không có nghĩa vụ phải thông báo rằng các sản phẩm và dịch vụ này được cung cấp bởi bên thứ ba. Trong mọi trường hợp, việc liên lạc và các giao dịch kinh doanh của bạn với, hoặc việc bạn tham gia các chương trình khuyến mại của các bên khác được tìm thấy trên hoặc qua Dịch Vụ (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các nhà cung cấp dịch vụ và sản phẩm, các nhà quảng cáo, và những người khác sử dụng Dịch Vụ), bao gồm cả việc thanh toán và giao hàng hóa hoặc dịch vụ có liên quan, và bất kỳ các điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc xác nhận nào khác liên quan tới các giao dịch đó, chỉ liên quan tới bạn và bên thứ ba đó. Quy định trên cũng được áp dụng ngay cả khi việc đó liên quan tới bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được sử dụng chung nhãn hiệu với chúng tôi, trong đó có thể bao gồm cả các thương hiệu của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới mọi hình thức phát sinh từ các giao dịch này với bên thứ ba, từ sự hiện diện của bên thứ ba trên Dịch Vụ, hoặc từ việc sử dụng Dịch Vụ theo bất kỳ hình thức nào của bên thứ ba.

15. CÁC ĐƯỜNG LIÊN KẾT

Dịch Vụ có thể cung cấp, hoặc các bên thứ ba có thể cung cấp, các đường liên kết tới các nguồn hoặc các trang web điện tử và trực tuyến khác. Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi không kiểm soát các trang web và các nguồn đó, và bởi vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm về tình trạng có sẵn của các trang web hoặc nguồn bên ngoài đó, và không xác nhận và cũng như không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ Nội Dung nào, quảng cáo, các sản phẩm, hoặc các tài liệu khác trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc các nguồn đó. Thêm nữa, bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan tới việc sử dụng hoặc căn cứ vào Nội Dung, các sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có trên hoặc qua bất kỳ trang web hoặc nguồn đó.

16. QUYỀN SỞ HỮU

Bạn xác nhận và đồng ý rằng Dịch Vụ và bất kỳ phần mềm cần thiết nào được sử dụng cùng với Dịch Vụ (sau đây được gọi là "Phần Mềm") chứa thông tin độc quyền và bảo mật, được bảo vệ bởi các điều luật về sở hữu trí tuệ hiện hành và các điều luật khác. Thêm nữa, bạn xác nhận và đồng ý rằng Nội Dung có trong các quảng cáo hoặc thông tin được giới thiệu cho bạn qua Dịch Vụ hoặc các nhà quảng cáo được bảo vệ bởi luật bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bằng sáng chế hoặc các quyền và luật khác liên quan tới sở hữu. Trừ khi có sự cho phép rõ ràng của chúng tôi hoặc các nhà quảng cáo, bạn đồng ý không sửa đổi, điều chỉnh, thuê, cho thuê, vay, bán, phân phối hoặc tạo ra các tác phẩm dựa trên một phần hoặc toàn bộ Dịch Vụ, Phần Mềm hoặc Nội Dung (trừ phần Nội Dung thuộc sở hữu của bạn).

Chúng tôi cho phép bạn có quyền (cá nhân, không thể chuyển nhượng được và không phải là độc quyền) sử dụng mã đối tượng của Phần Mềm của chúng tôi trên một máy vi tính; với điều kiện bạn không (và không cho phép bên thứ ba) sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, tạo ra một tác phẩm dựa trên phần mềm đó, thiết kế đối chiếu, lắp ráp đối chiếu hoặc tìm cách phát hiện các mã nguồn, bán, chuyển nhượng, bán lại giấy phép sử dụng, cho phép người khác có quyền lợi bảo mật đối với phần mềm đó hoặc chuyển nhượng quyền đối với Phần Mềm đó. Bạn đồng ý không điều chỉnh Phần Mềm theo bất kỳ cách hoặc hình thức nào, hoặc sử dụng các phiên bản được sửa đổi của Phần Mềm, cho các mục đích bao gồm (nhưng không giới hạn đối với) việc tiếp cận trái phép Dịch Vụ. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch Vụ theo bất kỳ phương pháp nào không phải qua giao diện mà chúng tôi cung cấp cho bạn sử dụng để truy cập Dịch Vụ đó.

17. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

BẠN HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG:

(a) BẠN HOÀN TOÀN PHẢI CHỊU RỦI RO VỀ VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ. DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP THEO NGUYÊN TẮC "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "NHU CÓ SẴN". CHÚNG TÔI VÀ CÁC TỔ CHỨC CẤP GIẤY PHÉP, NHÀ CUNG CẤP, NGƯỜI BÁN HÀNG, CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON, CÁC CHI NHÁNH VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN, CÁC TỔ CHỨC LIÊN KẾT, CÁC VIÊN CHỨC, CÁC ĐẠI DIỆN VÀ CÁC NHÂN VIÊN TỪ CHỐI MỘT CÁCH RÕ RÀNG TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG HỢP BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ H̀NH THỨC NÀO, CHO DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐÓI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC CỦA HÀNG HÓA, TÌNH TRẠNG PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ VIỆC KHÔNG VI PHẠM (TRỪ NHỮNG BẢO ĐẢM MÀ VIỆC LOẠI TRỪ NHỮNG BẢO ĐẢM ĐÓ LÀ KHÔNG HỢP PHÁP).

(b) CHÚNG TÔI VÀ CÁC TỔ CHỨC CẤP GIẤY PHÉP, NHÀ CUNG CẤP, NGƯỜI BÁN HÀNG, CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON, CÁC CHI NHÁNH VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN, CÁC TỔ CHỨC LIÊN KẾT, CÁC VIÊN CHỨC, CÁC ĐẠI DIỆN VÀ CÁC NHÂN VIÊN KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG (i) DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA BẠN, (ii) DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, ĐƯỢC CUNG CẤP KỊP THỜI, BẢO ĐẢM, HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, (iii) DỊCH VỤ SẼ CÓ THỂ TRUY CẬP ĐƯỢC TẠI BẤT KỲ THỜI ĐIỂM NÀO HOẶC TẠI TỪNG THỜI ĐIỂM QUA KÊNH MÀ BẠN LỰA CHỌN HOẶC SỬ DỤNG, (iv) THÔNG TIN, NỘI DUNG HOẶC CÁC QUẢNG CÁO (GỌI CHUNG LÀ "CÁC TÀI LIỆU") CÓ TRONG DỊCH VỤ, ĐƯỢC CUNG CẤP QUA DỊCH VỤ, HOẶC ĐƯỢC KẾT NỐI, TẢI XUỐNG HOẶC TRUY CẬP TỪ HOẶC QUA DỊCH VỤ, HOẶC KẾT QUẢ CÓ THỂ THU ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, SẼ CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY, (v) CHẤT LƯỢNG CỦA MỌI SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, THÔNG TIN, HOẶC CÁC MẶT HÀNG KHÁC ĐƯỢC TRƯNG BÀY, MUA HOẶC BẠN CÓ ĐƯỢC QUA DỊCH VỤ HOẶC LIÊN QUAN TỚI DỊCH VỤ (SAU ĐÂY GỌI LÀ "CÁC SẢN PHẨM") SẼ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC SỰ MONG ĐỢI CỦA BẠN, VÀ (vi) BẤT KỲ SAI SÓT NÀO TRONG PHẦN MỀM SẼ ĐƯỢC HIỆU CHỈNH.

(c) SỰ TIN CẬY HOẶC VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO SẼ THUỘC QUYỀN CỦA BẠN VÀ BẠN HOÀN TOÀN CHỊU RỦI RO. CHÚNG TÔI BẢO LƯU QUYỀN, TÙY THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÚNG TÔI VÀ KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ, CẢI TIẾN HOẶC HIỆU CHỈNH MỌI SAI SÓT HOẶC SƠ SUẤT TRONG BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA DỊCH VỤ HOẶC TÀI LIỆU. CÁC TÀI LIỆU ĐƯỢC CHÚNG TÔI CUNG CẤP THEO NGUYÊN TẮC "NGUYÊN TRẠNG", VÀ CHÚNG TÔI TỪ CHỐI RÕ RÀNG BẤT KỲ VÀ MỌI BẢO ĐẢM, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC CỦA HÀNG HÓA VÀ TÍNH PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, LIÊN QUAN TỚI BẤT KỲ TÀI LIỆU HOẶC SẢN PHẨM NÀO.

(d) BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA TÀI LIỆU ĐƯỢC TẢI XUỐNG HOẶC CÓ ĐƯỢC QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ LÀ DO BẠN TÙY Ý THỰC HIỆN VÀ TỰ CHỊU RỦI RO, VÀ BẠN SẼ HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI CHO MÁY TÍNH CỦA BẠN, MÁY ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG HOẶC THIẾT BỊ TRUY CẬP KHÁC HOẶC VIỆC MẤT CÁC DỮ LIỆU DO VIỆC TẢI XUỐNG TÀI LIỆU ĐÓ.

(e) MỌI TƯ VẤN HOẶC THÔNG TIN, CHO DÙ BẰNG MIỆNG HOẶC BẰNG VĂN BẢN MÀ BẠN CÓ ĐƯỢC TỪ CHÚNG TÔI HOẶC CÁC TỔ CHỨC CẤP GIẤY PHÉP, NHÀ CUNG CẤP, NGƯỜI BÁN HÀNG, CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON, CÁC CHI NHÁNH VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN, CÁC TỔ CHỨC LIÊN KẾT, CÁC VIÊN CHỨC, CÁC ĐẠI DIỆN HOẶC CÁC NHÂN VIÊN HOẶC QUA HOẶC TỪ DỊCH VỤ, SẼ KHÔNG TẠO RA CÁC BẢO ĐẢM, MÀ CÁC BẢO ĐẢM NÀY KHÔNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY RÕ RÀNG TRONG TOS (BẢO LƯU ĐỐI VỚI VIỆC TRÌNH BÀY THÔNG TIN SAI LỆCH HOẶC GIAN LẬN CỦA CHÚNG TÔI HOẶC CÁC TỔ CHỨC CẤP GIẤY PHÉP, NGƯỜI CUNG CẤP, NGƯỜI BÁN HÀNG, CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON, CÁC CHI NHÁNH VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN, CÁC TỔ CHỨC LIÊN KẾT, CÁC VIÊN CHỨC, CÁC ĐẠI DIỆN HOẶC CÁC NHÂN VIÊN, TÙY THEO TỪNG TRƯỜNG HỢP).

18. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

BẠN HIỂU RÕ RÀNG VÀ ĐỒNG Ý RẰNG CHÚNG TÔI VÀ CÁC TỔ CHỨC CẤP GIẤY PHÉP, NGƯỜI CUNG CẤP, NGƯỜI BÁN HÀNG, CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON, CÁC CHI NHÁNH VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN, CÁC TỔ CHỨC LIÊN KẾT, CÁC VIÊN CHỨC, CÁC ĐẠI DIỆN VÀ CÁC NHÂN VIÊN SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, VÔ Ý, ĐẶC BIỆT, LÀ HẬU QUẢ HOẶC ĐIỂN HÌNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI, CÁC THIỆT HẠI VỀ LỢI NHUẬN, UY TÍN, VIỆC SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC CÁC THIỆT HẠI VÔ HÌNH KHÁC (NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI HOẶC CÁC TỔ CHỨC CẤP GIẤY PHÉP, NGƯỜI CUNG CẤP, NGƯỜI BÁN HÀNG, CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON, CÁC CHI NHÁNH VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN, CÁC TỔ CHỨC LIÊN KẾT, CÁC VIÊN CHỨC, CÁC ĐẠI DIỆN HOẶC CÁC NHÂN VIÊN, TÙY THEO TỪNG TRƯỜNG HỢP, ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ), PHÁT SINH TỪ: (i) DỊCH VỤ, CÁC TÀI LIỆU VÀ CÁC SẢN PHẨM; (ii) KHẢ NĂNG SỬ DỤNG ĐƯỢC HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC CỦA DỊCH VỤ; (iii) CHI PHÍ MUA CÁC HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ THAY THẾ DO BẤT KỲ CÁC HÀNG HÓA, DỮ LIỆU, THÔNG TIN HOẶC CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC MUA HOẶC CÓ ĐƯỢC HOẶC CÁC THÔNG ĐIỆP NHẬN ĐƯỢC HOẶC CÁC GIAO DỊCH ĐƯỢC THỰC HIỆN THÔNG QUA HOẶC TỪ DỊCH VỤ; (iv) VIỆC TRUY CẬP TRÁI PHÉP HOẶC SỬA ĐỔI CÁC DỮ LIỆU HOẶC CÁC THÔNG TIN MÀ BẠN TRUYỀN TẢI; (v) XÁC NHẬN HOẶC HÀNH ĐỘNG CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO TRÊN DỊCH VỤ; (vi) MỌI SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ BỊ BÁC BỎ HOẶC CÁC THÔNG ĐIỆP ĐƯỢC GỬI HOẶC NHẬN ĐƯỢC BẰNG CÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ; HOẶC (vii) BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO KHÁC LIÊN QUAN TỚI DỊCH VỤ, CÁC TÀI LIỆU HOẶC CÁC SẢN PHẨM. KHÔNG QUY ĐỊNH NÀO TRONG TOS SẼ HẠN CHẾ NGHĨA VỤ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC CÁC TỔ CHỨC CẤP GIẤY PHÉP, NHÀ CUNG CẤP, NGƯỜI BÁN HÀNG, CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON, CÁC CHI NHÁNH VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN, CÁC TỔ CHỨC LIÊN KẾT, CÁC VIÊN CHỨC, CÁC ĐẠI DIỆN HOẶC CÁC NHÂN VIÊN, TÙY THEO TỪNG TRƯỜNG HỢP, ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TỬ VONG HOẶC THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN PHÁT SINH DO SƠ SUẤT CỦA CHÚNG TÔI HOẶC SƠ SUẤT CỦA HỌ.

19. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO ĐẢM VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ

BẠN XÁC NHẬN RẰNG CÁC TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO ĐẢM VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ NGHĨA VỤ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG MỤC 17 VÀ 18 LÀ SỰ PHÂN BỔ CÔNG BẰNG VÀ HỢP LÝ VỀ CÁC RỦI RO VÀ LỢI ÍCH CỦA THỎA THUẬN GIỮA BẠN VÀ CHÚNG TÔI, SAU KHI ĐÃ XEM XÉT TỚI TẤT CẢ CÁC YẾU TỐ CÓ LIÊN QUAN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI GIÁ TRỊ CỦA VIỆC XEM XÉT MÀ BẠN CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI, TÌNH TRẠNG CÓ SẴN VÀ CHI PHÍ BẢO HIỂM LIÊN QUAN TỚI CÁC RỦI RO NÓI TRÊN. THÊM NỮA, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG CÁC TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO ĐẢM VÀ CÁC GIỚI HẠN NÀY SẼ CÓ THỂ ĐƯỢC THỰC HIỆN TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP.

20. LƯU Ý ĐẶC BIỆT VỀ CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN TỚI CÁC VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH

Bạn xác nhận rằng Mục 17 và 18 áp dụng riêng cho các dịch vụ, tin tức, thông điệp, cảnh báo hoặc các thông tin khác từ Dịch Vụ liên quan tới các công ty, các bản báo giá cổ phiếu, các chương trình đầu tư hoặc chứng khoán. Bạn cũng xác nhận rằng Dịch Vụ chỉ được cung cấp cho các mục đích thông tin, và không có Nội Dung nào trong Dịch Vụ nhằm mục đích giao dịch mua bán hoặc đầu tư. Bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm một cách riêng rẽ và tuyệt đối về tất cả các quyết định giao dịch hoặc đầu tư của bạn. Ngoài ra, bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với sự chính xác, tính hữu dụng hoặc tình trạng có sẵn của bất kỳ thông tin nào được truyền qua Dịch Vụ, và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với các quyết định về giao dịch hoặc đầu tư được đưa ra dựa trên thông tin đó.

21. THÔNG BÁO

Chúng tôi có thể gửi thông báo cho bạn qua thư điện tử hoặc qua thư thông thường. Dịch Vụ cũng có thể cung cấp các thông báo về các thay đổi liên quan tới TOS hoặc các vấn đề khác bằng cách hiển thị các bản thông báo hoặc đường liên kết tới các bản thông báo cho bạn trên Dịch Vụ. Bạn đồng ý rằng các thông báo bằng thư điện tử hoăc thư thường đó, và việc hiển thị thông báo và các đường liên kết tới các thông báo cho bạn trên Dịch Vụ sẽ được coi là thông báo đầy đủ cho bạn về các vấn đề có trong thông báo đó.

22. THÔNG TIN VỀ THƯƠNG HIỆU

First Choice!, biểu tượng của Tour Du Lich!,  và các thương hiệu theo kiểu Tour Du Lich và các nhãn hiệu dịch vụ, các biểu tưưọng, tên sản phẩm và tên dịch vụ của Viet Hotel Travellà các thương hiệu của các tổ chức cấp giấy phép, người cung cấp, người bán hàng, công ty mẹ của chúng tôi, tùy theo từng trường hợp (sau đây được gọi là "Các Nhãn Hiệu của Tour Du Lich!"). Bạn đồng ý không trưng bày hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào các Nhãn Hiệu của Tour Du Lich mà không có sự cho phép trước của tổ chức cấp giấy phép, người cung cấp, người bán hàng, công ty mẹ của chúng tôi hoặc chúng tôi, tùy từng trường hợp.

23. CÁC QUYỀN VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Chúng tôi tôn trọng tài sản trí tuệ của những người khác, và chúng tôi đề nghị những người sử dụng dịch vụ của chúng tôi cũng phải có sự tôn trọng như vậy. Để biết thêm chi tiết, đề nghị xem Quy Định về Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của chúng tôi (tại đây được đưa vào TOS để tham chiếu). Nếu bạn tin rằng các quyền sở hữu trí tuệ của bạn (ví dụ bản quyền hoặc các quyền thương hiệu) đã bị vi phạm, đề nghị xem Quy Định về Quyền Sở Hữu Trí Tuệ nói trên, trong đó có hướng dẫn về cách thức thông báo cho chúng tôi theo đúng quy định của luật pháp hiện hành.

24. QUYỀN CỦA CÁC BÊN THỨ BA

Bạn xác nhận rằng các tổ chức cấp giấy phép, người cung cấp, người bán hàng, công ty mẹ, công ty mẹ con, chi nhánh và các công ty liên quan của chúng tôi, tất cả các tổ chức liên kết, và các viên chức, các đại diện và các nhân viên của chúng tôi, trong trường hợp thích hợp, được coi là những người thụ hưởng là bên thứ ba của các Mục 6, 9, 17, 18 và 19. Bạn cũng xác nhận rằng các tổ chức cùng sử dụng nhãn hiệu và các đối tác khác của chúng tôi được coi là những người thụ hưởng là bên thứ ba trong Mục 9. Bạn đồng ý rằng các tổ chức cấp giấy phép, người cung cấp, người bán hàng, công ty mẹ, công ty con, chi nhánh và các công ty liên quan của chúng tôi, tất cả các tổ chức liên kết, các viên chức, các đại diện và các nhân viên của chúng tôi, và các công ty sử dụng cùng nhãn hiệu và các đối tác khác đều có thể thi hành riêng biệt và tùy ý các điều khoản quy định trong các Mục 6, 9, 17, 18 và 19 như được áp dụng, và Đạo Luật về Hợp Đồng của Singapore (Quyền của Các Bên Thứ Ba) (Cap. 53B) sẽ áp dụng đối với TOS trong phạm vi và theo cách thức được quy định hoặc được dự báo trong phần trước nhưng không áp dụng ngoài phạm vi đó và theo bất kỳ cách thức nào khác.

25. THÔNG TIN CHUNG

TOS được coi là toàn bộ sự thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi, và sẽ điều chỉnh việc sử dụng Dịch Vụ của bạn, thay thế cho mọi thỏa thuận sơ bộ và các thỏa thuận trước đó giữa bạn và chúng tôi và bất kỳ xác nhận hoặc tuyên bố trước đó của một trong hai bên đối với bên kia. TOS không áp dụng cho các dịch vụ liên kết, nội dung hoặc phần mềm của bên thứ ba (không hoặc không thể có lý do hợp lý để cho rằng tạo thành một phần của Dịch Vụ), mà bạn có thể được nhận từ các tổ chức cấp giấy phép, người cung cấp, người bán hàng, công ty mẹ, công ty con, chi nhánh hoặc các công ty liên quan khác, các tổ chức liên kết hoặc các bên thứ ba khác và có thể phải theo các điều khoản và điều kiện bổ sung được bên đó áp dụng. Để tránh sự nghi ngờ, trừ phạm vi được quy định trong Mục 24, bạn và chúng tôi là các bên duy nhất liên quan tới TOS. TOS và mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi sẽ được điều chỉnh bởi luật Singapore mà không liên quan đến các quy định về xung đột pháp luật của Singapore. Bạn và chúng tôi đồng ý chấp nhận thẩm quyền pháp lý xét xử không tuyệt đối của các tòa án của Vietnam. Việc chúng tôi không thi hành hoặc thực hiện bất kỳ quyền hạn hoặc điều khoản nào được quy định trong TOS sẽ không được coi là từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của TOS được tòa án có thẩm quyền cho là vô hiệu, tuy nhiên các bên đồng ý rằng tòa án nên cố gắng thừa nhận ý định của các bên như được phản ánh trong điều khoản là có giá trị và giải thích quy định đó tới phạm vi tối đa mà luật pháp cho phép để điều khoản đó có giá trị và có thể được thi hành, các điều khoản khác của TOS vẫn sẽ có đầy đủ giá trị và hiệu lực. Bạn đồng ý rằng cho dù một điều luật hoặc luật nào khác có quy định trái với TOS, các trường hợp yêu cầu bồi thường hoặc khiếu kiện phát sinh từ hoặc liên quan tới việc sử dụng Dịch Vụ hoặc TOS phải được đệ trình trong vòng một (1) năm sau khi trường hợp yêu cầu bồi thường hoặc khiếu kiện đó phát sinh hoặc sẽ vĩnh viễn bị cấm. Các đề mục trong TOS chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho việc tham chiếu và không có giá trị pháp lý hoặc hợp đồng.

Trong trường hợp và trong phạm vi có tranh chấp liên quan đến hoặc sự không thống nhất giữa bản tiếng Anh và bản tiếng Việt của tài liệu này, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

26. CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM

Đề nghị thông báo mọi trường hợp vi phạm TOS cho Ban Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi.

Xin gọi 04.37678586 Liên hệ! In trang Gửi bài này Quay lại

 

Địa chỉ: 18 ngõ 32, phố Chùa Hà, Hà Nội)
www.tourdulich.net

Xem thêm

 

 
Lịch tour trong tháng
Lịch khởi hành tour quốc tế tháng 3+4 năm 2013
 
Bài viết đọc nhiều nhất
Lễ hội Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới 2012
Lễ hội đua thuyền buồm sẽ được tổ chức tại Khánh Hòa vào tháng 6
Khách sạn Continental Sài Gòn đạt giải khách sạn xanh ASEAN 2012
Cần Giờ hướng đến đô thị du lịch sinh thái rừng-biển
Canaval Sài Gòn – Phan Thiết khám phá vẻ đẹp Duyên hải miền Trung 2012
 
Weather Check
 
 

 
© Copyright 2003-2011 | Cty Du lịch Lựa chọn Đầu tiên- văn phòng du lịch- Trung tâm lữ hành quốc tế |
* Email:info@tourdulich.net | Trụ sở chính: số 18 ngõ 32, phố Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội
* Tel: (84-4) 37678586 | Fax: (84-4) 37678657 | Mobile: 0982261044- Ms Trang
Du lịch Lựa Chọn Đầu Tiên First Choice Travel